#PeoplePossible

3150+ МВЕ центъра в 52 страни по цял свят предлагат професионални услуги в сферата на доставките, микрологистиката, маркетинга, графичния дизайн и печат. Вече и в България можете да намерите Вашия доверен партньор!

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Общи положения

Защитата и поверителността на Вашите лични данни са от особено значение за нас.

Съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“), с настоящето Ви предоставяме информация относно обработката на Вашите лични данни, предоставени от Вас и/или събрани чрез уебсайта www.mbe.bg  („Уебсайта“).

Целта на настоящото Известие за поверителност е да Ви уведомим какви Лични данни за Вас събираме и използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

Личните данни се обработват в съответствие с ОРЗД, Закона за защита на личните данни и другите приложими актове във връзка със защитата на личните данни.

II. Администратор на Лични данни

Личните данни, събрани чрез Уебсайта, се обработват от „МБЕ България“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 206353571, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, изключителен лицензополучател за България на марката “Mail Boxes Etc”, в качеството му на администратор на Лични данни (наричано по-долу „Администратор“ или „МБЕ“).

МБЕ действа в качеството си на администратор на лични данни в съответствие с Приложимото законодателство за защита на личните данни по отношение на Личните данни на потребителите на Уебсайта и при предоставяне на услугите във връзка с нашата основна дейност.

В някои случаи МБЕ е в ролята на Обработващ лични данни, но тогава МБЕ има съответно сключени договори с наши клиенти – администратори на лични данни, които ни възлагат обработване на Лични данни, и ние се съобразяваме с тези договори. В този случай субектите на данните следва да се позовават на политиките за поверителност на онези бизнес клиенти, от които произхождат техните данни.

Ако имате въпроси относно настоящото Известие за поверителност или Вашите Лични данни, моля, свържете се с нас.

Данни за контакт с нас:

„МБЕ България“ ООД

ЕИК  206353571

Адрес:  гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3

E-mail: office@mbe.bg

III. Определения

“Администратор” означава „МБЕ България“ ООД, ЕИК 206353571.

„Лични данни“ означава  означава всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни, включително, но не само: ОРЗД, Закона за защита на личните данни и други.

“Специални категории лични данни” означава данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Съгласие“ на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

IV. Какви Ваши лични данни обработваме

Ние събираме и обработваме Ваши Лични данни на основанията, предвидени в Приложимото законодателство, до степента, която е необходима за изпълнение на нашите дейности и за постигане на висок стандарт за продуктите и услугите ни.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои Лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги и/или регистрирате профил, вие приемате и потвърждавате, че сте прочели и разбрали настоящото Известие за поверителност, както и нашата Политика на бисквитките.

В случаите, когато информацията не се събира за спазване на законово задължение, за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, във връзка с легитимен интерес на МБЕ или за защита на Ваши жизненоважни интереси, от Вас може да се изисква да заявите съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни. При липса на съгласие може да е невъзможно да получите част от услугите, включително получаване на уведомления за предстоящи събития и специални условия или да бъде затруднена и забавена комуникацията с Вас.

Следните Лични данни, предоставени от Вас, могат да бъдат обработвани чрез Уебсайта: IP адрес; данни за навигация в Уебсайта; информация за браузъра и за устройството; информация, събрана чрез бисквитки, пикселни тагове, предоставени от Вас и без разкриване на Вашата конкретна самоличност; демографска информация и друга информация, предоставена от Вас и без разкриване на конкретната Ви самоличност; информация, която е била обобщена по такъв начин, че да не разкрива повече Вашата конкретна самоличност.

Освен това, следните Лични данни, предоставени от Вас, могат да бъдат обработени, ако решите да взаимодействате с Уебсайта:

 1. Име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и дружество, ако изпращате съобщения до определен МБЕ център чрез нашите формуляри;
 2. Само имейл адресът, ако искате да получавате бюлетина на МБЕ;
 3. Име и имейл, ако използвате полето за чат;
 4. Име, фамилия, имейл адрес, адрес, дружество, телефонен номер, ДДС номер, данни за Вашия акаунт за вход и цялата информация, свързана с услугата, която възнамерявате да закупите (например: размер на пакета, цена, информация относно съответния адресат), ако създавате акаунт и използвате нашите услуги;
 5. Вашата физическа позиция, ако попитате Уебсайта за МБЕ центровете по-близо до Вашата позиция;
 6. Име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, град, автобиография, ако поискате да се свържем с Вас, за да получите информация как да започнете бизнес с МБЕ;
 7. Име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес и автобиография, ако поискате да се регистрирате за наши семинари, работилници, уебинари и събития.

Ние не събираме Лични данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в  синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, или данни за вашия сексуален живот или ориентация.

V. За какви цели и на какво основание обработваме Вашите Лични данни

Личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на Приложимото законодателство.

Администраторът обработва Вашите Лични данни за следните цели:

 1. Да Ви предоставим услугите, които заявявате, и по-подробно: за установяване, поддържане и обслужване на търговски отношения, за сключване на договори с клиенти и изпълнение на сключените договори, по които Вие сте страна; да създадете своя личен акаунт; за да намерите МБЕ центровете, които са по-близо до текущото Ви местоположение; да резервирате своите услуги за доставка на продукти в определен МБЕ център, избран от Вас. Обработването тук е на основание член 6, ал. 1, буква (б) от ОРЗД – за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Всеки отказ за предоставяне на Лични данни за целите, посочени тук, прави невъзможно използването на услугите;
 2. Да бъдете свързани с персонала на МБЕ, за да получите съответната информация как да започнете бизнеса си с МБЕ; за да се регистрирате за наши семинари, уебинари и събития. Обработването тук е на основание член 6, ал. 1, буква (б) от ОРЗД – за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Всеки отказ за предоставяне на Лични данни за целите, посочени тук, прави невъзможно използването на услугите;
 3. За отговаряне на въпрос, запитване, искане, уведомление и други подобни по отношение на продукти, услуги, сътрудничество, дейности на МБЕ. Обработването тук е на основание член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД – съгласието на Потребителя. Всеки отказ за предоставяне на съгласие и Лични данни за целите, посочени тук, ще направи невъзможно за нас да отговорим на въпроса, запитването, искането, уведомлението и другите подобни;
 4. За да имате възможност да се възползвате от функциите, предлагани от Уебсайта, и по-подробно: да Ви предоставим възможност да комуникирате с конкретния МБЕ център, избран от Вас, и да получите информацията, която заявявате чрез формулярите за контакт на Уебсайта и да разговаряте/изпратете съобщение до МБЕ чрез формулярите на Уебсайта. В зависимост от конкретната ситуация Обработването тук се извършва или на основание член 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД – съгласието на Потребителя, в случай на въпрос, запитване, искане, или на основание член 6, параграф 1, буква (б) от ОРЗД – за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Всеки отказ за предоставяне на Лични данни за целите, посочени по-горе, ще направи невъзможно изпращането на Вашата заявка за контакт до Администратора и/или избрания МБЕ център;
 5. За подобряване на функционирането на Уебсайта ни. Обработването тук е на основание член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД – съгласието на Потребителя. Всеки отказ за предоставяне на съгласие и Лични данни за целите, посочени тук, ще направи невъзможно за нас да подобрим функционирането на Уебсайта ни;
 6. За разглеждане на жалби и за охрана и сигурност. Обработването тук е на основание член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД – за целите на легитимните интереси на администратора. Всеки отказ за предоставяне на Лични данни за целите, посочени тук, прави невъзможно използването на услугите;
 7. За администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в МБЕ. Обработването тук е на основание член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД – за целите на легитимните интереси на администратора. Всеки отказ за предоставяне на Лични данни за целите, посочени тук, прави невъзможно използването на услугите;
 8. Да Ви изпращаме чрез всякакви средства за комуникация (факс, електронна поща, текстово съобщение, услуга за мултимедийни съобщения, хартиена поща, телефонни разговори с помощта на оператор), рекламни материали и литература с промоционален характер или във всеки случай, включващ търговско искане, отнасящо се до услуги, продукти или отстъпки, предлагани от Администратора, както и за провеждане на изследвания и проучвания на пазара и разработване на свързана статистика. Обработването тук е на основание член 6, параграф 1, буква (а) от ОРЗД – съгласието на Потребителя. Всеки отказ за предоставяне на съгласие и Лични данни за целите, посочени тук, ще има за единствената последица, че прави невъзможно Администраторът и/или избраният МБЕ център да Ви изпраща рекламни и промоционални съобщения, да провежда изследвания и проучвания на пазара и да разработва свързана статистика.

Телефонните обаждания до или от представители на услуги, включващи Лична данни, могат да бъдат записвани с цел осигуряване на качество и/или изпълнение на договорно или легитимно задължение, за което МБЕ Ви информира предварително.

В случай че МБЕ  възнамерява да използва и извършва допълнителнително Обработване на Личните Ви данни за цели, различни от  целта, за която първоначално са събрани или която е впоследствие разрешена от Вас, МБЕ ще Ви информира за това и ще Ви предложи възможност да изберете дали позволявате Вашите лични данни да бъдат използвани за цели, различни от целта, за която първоначално са събрани или която впоследствие е разрешена от Вас.

Ако Обработването на Лични данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за Обработка на Лични данни, като ни пишете по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо на адрес: ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, гр. София 1766,  на електронен адрес: office@mbe.bg  или чрез подаване на молба на място. Личните Ви данни ще бъдат изтрити от системите на МБЕ в срок до един месец от получаване на искането Ви за оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на Обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Предоставянето на съгласие е доброволно, но следва да имате предвид, че то е необходимо и при липса на съгласие от Ваша страна в посочените по-горе случаи МБЕ няма да е в състояние да предоставя дейностите и услугите, свързани с даваното съгласие.

Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате да получавате маркетинговите материали, които са неразделна част от него. Неразделен елемент на Уебсайта са например рекламните банери, на които МБЕ може да промотира своите услуги и продукти или друго рекламно съдържание. Вие имате възможност да се откажете от тези маркетингови съобщения по всяко време. При оттегляне на съгласието от Ваша страна МБЕ няма да е в състояние да Ви изпраща маркетингови съобщения и да Ви предоставя оферти, предложения, продукти, услуги, покани за събития. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на Обработката на Лични данни, основана на даденото от Вас съгласие до момента на оттегляне.

VI. Метод на събиране на данните

МБЕ събира Лични данни, както от Вас, така и от трети страни, които са съобщили свързана с Вас информация, включително, но не само, когато се достъпвате и използвате услугите и Уебсайта ни, регистрирате се, подавате поръчка, попълвате заявка, попълвате форма за обратна връзка, публикувате отзив, абонирате се за наши издания или въвеждате информация като коментар или по друг начин на нашия сайт. Ние събираме лични данни и чрез комуникация по електронна поща ли или чрез услуга на физическия ни адрес.

VII. Кой има достъп до Вашата информация

Достъп до Личните Ви данни в структурата на МБЕ имат само съответните служители на МБЕ, на които е възложена Обработка на Лични данни съгласно позицията и трудовата им функция.

Възможно е Вашите Лични данни да бъдат предоставяни на определени Трети страни, в това число:

 1. Партньори, доставчици на услуги и подизпълнители за целите на изпълнение на сключен договор, като например: лица, предоставящи и поддържащи телекомуникационните и информационните системи на МБЕ като обща инфраструктура, електронна поща, информационни системи; доставчици на хостинг услуги; дружества, които подпомагат МБЕ в осъществяването и поддръжката на текущата му дейност;
 2. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, счетоводни къщи, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга и в степента, до която тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции;
 3. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване, както и правоприлагащи органи, държавни органи и други органи на публичната администрация, национални и европейски регулаторни органи, ако това се изисква от Приложимото законодателство – в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства, както и за защита на имуществото на МБЕ и за предотвратяване на измами и престъпления.

МБЕ може да разкрие Ваши Лични данни на трети страни, които са Обработващи лични данни или съвместни администратори, при спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие.

VIII. Мерки за сигурност

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите Лични данни срещу загуба или други форми на незаконна Обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни.

МБЕ защитава личната информация срещу рискове като загуба или кражба, неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване, промяна или унищожаване чрез подходящи мерки за сигурност. МБЕ защитава информацията независимо от формата, в който се съхранява.

Ако имате въпроси относно сигурността на Личните Ви данни, можете да се свържете с нас на електронен адрес: office@mbe.bg

IX. Предаване и трансфериране на Лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)

Ние не предаваме Вашите Лични данни на трети държави и не трансферираме същите извън ЕС или ЕИП.

X. Срокове на съхранение на Личните данни

Ние Обработваме и съхраняваме Вашите Лични данни за определен период от време, който се определя от:

 • периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
 • друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси.

МБЕ няма да съхранява данните Ви по-дълго от необходимото за целта, за която сме Обработили данните Ви.

Личните данни с отпаднало основание за Обработване се унищожават или анонимизират по съответния ред след настъпване на това събитие.

XI. Какви са Вашите права по отношение на Личните Ви данни и как можете да ги упражните

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни:

Право на достъп: право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до Вашите Личните данни, в това число информация за източника на данните, целите на Обработка и предоставянето им на трети лица, както и да получите копие от тези Лични данни.

Право на коригиране: когато считате, че Вашите Лични данни са неточни или непълни, може да изискате от нас коригирането на тези неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас, като се имат предвид целите на Обработването.

Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите Лични данни, когато са налице условията за това, до степента, позволена от закона.

Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на Обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, и в предвидените в Приложимото законодателство случаи.

Право на възражение: може да възразите срещу Обработването на Вашите Лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.

Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за Обработване на Вашите Лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите, което оттегляне ще има действие по отношение на Обработката на данни занапред.

Право на преносимост на данните: да поискате събраните от нас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.

Можете да упражните правата си като отправите писмено заявление или заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис, на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, или на електронна поща: office@mbe.bg. Ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението с до два месеца.  МБЕ ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни, нито за упражняване на някое от другите права. Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна.

Като мярка за сигурност може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашите права.

Право на жалба до надзорен орган: Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

Контакт с Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

XII. Използване на Уебсайта от деца

Нашият Уебсайт не е предназначен за лица под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник. В случай че лице под 18 години е предоставило свои Лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират МБЕ незабавно за това. Сайтът не носи отговорност, ако лице на възраст под 18 години се е регистрирало, скривайки този факт.

XIII. Контакт с нас

Ако настоящото Известие за поверителност не отговаря на Вашите въпроси или имате нужда от друга информация, или имате запитване, можете да се свържете директно с нас на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, e-mail: office@mbe.bg

XIV. Промени в настоящото Известие за поверителност

Трябва да преглеждате настоящото Известие за поверителност периодично, тъй като МБЕ си запазва правото да го променя изцяло или частично чрез публикуване на нова версия на нашия Уебсайт.

 

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

Целта на настоящата Политика на бисквитките е да информира потребителите относно използването на така наречените „бисквитки“ на уебсайта www.mbe.bg („Уебсайта“).

 1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките представляват малки текстови файлове от уебсайт, които се съхраняват от браузъра върху хард диска на Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство, наричано по-долу „Крайно устройство“, и които позволяват да се запомни потока от информация между Уебсайта и браузъра. Бисквитките изпълняват редица функции, които влияят на удобството при сърфиране в уебсайтове. Файловете с бисквитки обикновено съдържат информация, която е свързана с името на уебсайта, от който произхождат, с Вашия уеб браузър, информация като предпочитания относно уебсайта, времето им за съхранение на Крайното устройство и уникален номер. Тази информация позволява на онлайн услугите да Ви разпознават, докато взаимодействате с или посещавате отново Уебсайта.

 1. За какво се използват бисквитките?

Ние използваме бисквитки, когато взаимодействате с услугите, по различни причини, както е описано тук по-долу. Данните, предоставени от Потребителя, или събрани автоматично, се използват:

 1. За администриране на системата, наблюдение на трафика и предотвратяване на измамна дейност;
 2. За осигуряване на нормален и качествен достъп до услугите на Уебсайта с всички техни функционални възможности, както и на основната функционалност на услугите като създаване и влизане във Вашия акаунт и използване на основни характеристики на услугите;
 3. За подобряване на сигурността на услугите;
 4. За проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на Крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и ползване на услугите на Уебсайта, и информирането Ви за липсата на такива;
 5. За да ни кажат дали сте посещавали Уебсайта и преди и за да направим използването на услугите по-лесно, включително като запомним Вашите предпочитания и настройки;
 6. За да оценим ефективността на услугите, да преброим посетителите на Уебсайта и да проследим как потребителите се ориентират и използват услугите, с цел да подобрим осъществяването на и съдържанието, предлагано чрез услугите;
 7. За анализи, статистика, изследвания и одит на Уебсайта;
 8. За информация относно устройствата, достъпващи Уебсайта: тип на устройството (напр. смартфон, таблет, компютър), операционна система (напр. Android, iOS), Интернет браузър, езикови настройки на браузъра и др.
 9. Може да използваме бисквитки, за да Ви доставяме персонализирано съдържание и маркетинг (маркетинг от MБE) въз основа на това как взаимодействате с нашите услуги. Може, също така, да използваме бисквитки, за да запишем използването на нашите услуги, страниците, които сте посетили, и линковете, които сте последвали. Ние използваме тази информация, за да направим нашите услуги и рекламата, показана в тях, по-подходящи за Вашите интереси;

III. Какви бисквитки се използват?

Уебсайтът използва следните видове бисквитки като част от услугите:

 1. Необходими – те помагат да се направи Уебсайта използваем, като активират основни функции като навигация на страници и достъп до защитени области на Уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки;
 2. Предпочитания – те позволяват на Уебсайта да запомни информация, която променя начина, по който Уебсайтът се държи или изглежда, като предпочитания от Вас език или региона, в който се намирате;
 3. Статистика – те помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтовете, като събират и докладват информация анонимно;
 4. Маркетинг – те се използват за проследяване на посетителите в уебсайтове. Намерението е да се показват реклами, които са подходящи за отделния потребител и по този начин са по-ценни за издателите и трети страни рекламодатели;
 5. Сесийни – те работят само когато разглеждате страниците на Уебсайта, като по този начин дават възможност за правилното им функциониране, и се изтриват от паметта на Крайното устройство с приключване на сесията;
 6. Постоянни бисквитки – те остават на Крайното устройство след посещение на Уебсайта, което означава, че Уебсайтът може да запомни настройките на потребителя, когато посещава Уебсайта. Благодарение на това Уебсайтът става по-лесен за навигация от страна на потребителя и помни Вашите предпочитания. Тези типове файлове се съхраняват в Крайното устройство на потребителя за времето, посочено в параметрите на файла с бисквитки, или докато не бъдат изтрити от потребителя. Постоянните бисквитки могат да бъдат изтрити чрез настройките на браузъра.

 IV. Как да деактивирате или блокирате бисквитки?

По подразбиране софтуерът, използван за сърфиране в уебсайтове, Ви позволява да запазвате бисквитки на Крайното устройство. Потребителите на уебсайтове могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. За да се блокира автоматичното обработване на бисквитките в настройките на уеб браузъра или да се информира за всяко тяхно прехвърляне на устройството на потребителя, трябва да се направят подходящи промени в настройките на уеб браузъра. Подробна информация за възможностите и начините за работа с бисквитките е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра). Можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли. Можете да оттеглите по всяко време предоставеното разрешение и да се противопоставяте на използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Моля да вземете в предвид, че промяната на настройките на Вашия браузър, обаче, може да причини ограничения във функционирането на Уебсайта и използването на определени негови ресурси и функционалности.

V. Какво още трябва да знаете?

При използване на Уебсайта от потребителя част от данните за потребителя се събират автоматично. Тези данни включват: IP адрес, име на домейн, тип браузър, тип операционна система. Тези данни могат да се събират чрез бисквитки на Уебсайта и бисквитки за следните доставчици: Google Analytics, Facebook и могат да бъдат запазвани в сървърните дневници.

VI. Използвайки Уебсайта, вие се съгласявате с поставянето на бисквитки на Вашия компютър/друго Крайно устройство за целите, посочени в настоящата Политика за бисквитки.

VII. Ако имате въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на следния имейл: office@mbe.bg

VIII. Настоящата Политика за бисквитки е приета и е в сила от 29.05.2021 г.

 1. „МБЕ България“ ООД си запазва правото да променя тази Политика за бисквитки чрез публикуване на нова версия на Уебсайта. В случай че не сте съгласни с направените промени, следва да спрете използването на Уебсайта.